Chyum Mungga Daw (1)  - (1Samuel 16:1, 6-7, 10-13)

Ya hti na gaw, Samuela a Laika Langai hta na rai nga ai.

Madu gaw Samuela hpe tsun ai gaw: Na a ndum hta sau bang jahpring nna, sa wa su; nye a hkawhkam tai na matu, Betlehem ma sha Yese a kasha ni hta na ngai langai mi hpe san da sai majaw, shi hpang de ngai nang hpe shangun dat nngai, ngu wu ai. Samuela mung, Madu tsun ai hte maren galaw nna,Betlehem mare de sa du ai. Yese hte shi a kasha ni hpe, hkungga jaw ai poi de shi shaga mu ai. Ya shanhte du jang, Samuela gaw Eliaya hpe hkap yu nna, gaja wa, Madu e sau chya ya hkam na wa gaw, shi a man e, tsap nga ai, nga nna myit lu ai. Madu chyawm gaw, shi a myiman hte shi a hkum shingyan hpe hkum yu et; ngai shi hpe n la we ai, masha yu yu ai hte maren Karai Kasang yu yu ai n rai; masha gaw ahpraw nsam sha yu chye nga ai; Karai Kasang chyawm gaw, myit masin she yu nga ai, ngu nna Samuela hpe tsun wu ai.

Shing rai Yese gaw shi a kasha sanit, langai hpang langai hpe, Samuela a man de tsap pru shangun timung, Samuela gaw, ndai ni hpe Madu n la wu ai, ngu wu ai. Bai Samuela gaw, na nsha ni ndai hte sha rai ni? ngu nna Yese hpe san wu yang shi gaw, hpungdim shadoi langai mi gaw naw nga ai; shi gaw sagu rem nga ai, ngu nna tsun dan wu ai. Shaloi Samuela gaw, shi hpe shaga la na shangun dat u; shi garai n du yang, poi de shang dung na ga ai n rai, ngu nna Yese hpe tsun wu ai. Shing rai, dai kasha hpungdim hpe shaga la ma ai. Shi gaw myiman hkyeng nna, ahpraw tsawm ai shabrang wa hte hkum hkrang hking ai wa rai nga ai. Madu gaw, ndai wa re ai; rawt nna shi hpe sau chya ya u, ngu wu ai. Samuela mung, shi a sau ndum la nna, shi hpe sau chya ya wu ai: dai shani kaw nna Madu a Wenyi gaw Dawi a ntsa e dung nga ai.

Ya hti ai gaw, Karai Kasang a Mungga rai nga ai.

 

Chyum Mungga Daw (2)  - (Ehpesu 5: 8-14)

Ya hti na gaw, Ehpesu masha ni hpang de San Pawlu shagun dat ai Laika hta na rai nga ai.

Hpu nau ni e, nanhte shawng e nsin rai nga myit dai; ya gaw Madu hta nhtoi rai nga myit dai. Dai rai nna, nhtoi a kashu kasha ni zawn hkawm nga mu; kaning rai nme law, nhtoi hta hkawm nga ai ni gaw, mai kaja ai, ding hpring ai hte, teng man ai lam hkrai hkan galaw nga ma ai. Madu ra sharawng ai lam hpa rai nga ai hpe hkrak sagawn yu nna, nsin hte seng ai, kaman lila re ai amu ni hpe n hkan galaw ai sha n-ga, dai amu ni gade wa n hkru n kaja rai nga ai hpe shadan dan mu. Kaning rai nme law, masha ni mayun mayaw e galaw ai lam ni gaw, ga hte tsun na pyi kaya kahpa lam rai nga ai. Rai timung, nhtoi hte shadan dan ai yawng hte gaw, dan dan leng leng mu lu ai rai nna, dan dan leng leng mu lu ai baw nhtoi tai nga lu ai. Dai majaw, “Yup pyaw ai wa e, rawt u; si ai kaw na bai rawt wa nu; shaloi Hkristu nang hpe jahtoi na ra ai.” nga nna tsun ai.

Ya hti ai gaw, Karai Kasang a Mungga rai nga ai.

 

Kabu Gara Shiga - (Yawhan 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38)

Ya hti na gaw, Yawhan a Laika hta na Kabu Gara Shiga rai nga ai.

Lani mi hta Yesu hkawm sa wa nga yang, hkritung nna myi kyaw ai wa langai mi hpe mu wu ai. Yesu gaw ga hta mayen prat bang nna, hkumpup galaw la nhtawm, dai wa a myi hta chya ya nna, Silum hka lawng hta sa kashin su, ngu nna shi hpe tsun dat wu ai; dai hte maren myikyaw ai wa sa kashin nna, myi mu lu ai hte bai wa ai. (Silum ngu ai a ga lachyum, shangun dat ai, ngu ai rai.) Dai rai nna, shi a htingbu ni hte, shawng e shi hpyi sha ai shaloi mu yu ai ni gaw, ndai wa gaw nang e dung nga nna, hpyi sha ai wa n rai ni? nga ma ai. Nkau mi gaw, dai wa nan rai nga ma ai. Bai, kaga nkau mi gaw dai wa n rai shi hte bung ai wa rai nga ai, nga ma ai. Dai wa chyawm gaw, ngai nan dai wa rai nga nngai, ngu nna tsun wu ai.Dai rai nna shanhte gaw, shawng de myi n mu ai wa hpe Hparishe ni hpang de woi sa mu ai. Yesu hkum pup galaw la nna, dai wa myi hpaw ya ai shani Laban nhtoi rai nga ai majaw, Hparishe ni gaw dai wa hpe, shi a myi kaning rai mu lu ai lam san ma ai. Dai wa gaw, Yesu ngu ai wa nye a myi hta hkumpup chya ya nna, ngai kashin kau jang mu wa ni ai, ngu nna shanhte hpe htan mu ai. Shaloi Hparishe nkau mi gaw dai Yesu gaw, Laban nhtoi hpe tawt lai ai majaw, Karai Kasang kaw na du sa ai wa n rai, nga ma ai. Bai, nkau mi gaw, mara lu ai masha gaw, ning re ai lamik kumla kaning rai galaw lu na a ta? nga ma ai. Shing nga na myit n hkrum ma ai. Dai rai nna, shanhte gaw myi n mu ai wa hpe, na myi shi hpaw ya ai majaw, shi a lam nang kaning ngu da a ta? ngu nna bai san jang, shi gaw, dai wa gaw myihtoi rai nga ai, ngu nna bai htan wu ai. Shaloi shanhte gaw, nang wa mi anhte hpe sharin ya nni? Nang gaw shangai wa ai kaw na shut mara hte hpring chyat nga ndai, ngu nna jawm htan nhtawm, dai wa hpe kanawng shapraw kau mu ai. Dai wa hpe shapraw kau ai lam Yesu na wu ai rai nna, shi hpe mu tam jang, Masha Kasha hpe ngai kam sham lu na matu, shi kadai re ai ngai hpe tsun dan rit ngu wu ai. Yesu gaw, dai Masha Kasha hpe nang mu yu nit dai hta n-ga, ya nang hpe shaga ai gaw dai wa nan rai nga ai, ngu nna shi hpe htan wu ai. Shaloi dai wa gaw, Madu e, ngai kam sham nga nngai, ngu nna Yesu hpe nawku wu ai.

Ya hti ai gaw, Madu a Kabu Gara shiga rai nga ai.

Matut Mahkai Ga

Facebook