Chyum Mungga Daw (1) - (Esaia 49: 14-15)

Ya hti na gaw, Myithtoi Esaia a Laika hta na rai nga ai.

Zi-un tsun ai gaw: Madu ngai hpe kau da ni ai: Madu gaw ngai hpe malap kau ni ai, nga ai. Madu bai tsun wu ai gaw: numsha gaw tinang shangai ai kasha hpe matsan n dum ai hte chyu chyu ai ma hpe malap kau lu na rai ni? Kaja wa, malap kau timung, ngai nang hpe malap kau lu na n rai.

Ya hti ai gaw, Karai Kasang a Mungga rai nga ai.

 

Chyum Mungga Daw (2) - (1Korinhtu 4: 1-5)

Ya hti na gaw, Korinhtu masha ni hpang de San Pawlu shagun dat ai Laika Langai hta na rai nga ai.

Hpu nau ni e, anhte gaw Hkristu a ali ama ni hte, Karai Kasang a sung htum ai lam ni a kunhting ni rai nga ga ai hpe, masha ni shadu nga mu ga. Ya, kunhting tai na matu, kangka re ai wa hpe masha ni ra nga ma ai. Dai rai nna, nanhte ngai hpe jeyang ai, shing n rai, masha ni a tara rung e ngai hpe jeyang ai rai yang, dai hpe ngai hpa ahkyak n shadu nngai; nye a hkum hpe pyi ngai n jeyang nngai. Kaning rai nme law, ngai hta mara nga ai hpe n dum nngai; rai timung, ngai ding hpring nga nngai, ngu nna n tsun lu nngai; Madu she ngai hpe jeyang ai wa rai nga ai.

Dai re majaw, Madu garai n du sa ai laman e, nanhte hkum jeyang nga mu. Dai Madu gaw nsin hta makoi nga ai lam ni hpe hpaw madun dan nna, masha a myit masin hta rawng ai myit mang hpe shapraw shadan na ra ai. Dai shaloi e, Karai Kasang gaw langai hte langai hpe, tinang ging dan ai hte maren hkap shakawn na ra ai.

Ya hti ai gaw, Karai Kasang a Mungga rai nga ai.

 

Kabu Gara Shiga - (Mahte 6: 24-34)

Ya hti na gaw, Mahte a Laika hta na Kabu Gara Shiga rai nga ai.

Yesu shi a sape ni hpe tsun mu ai gaw: kadai rai timung, Madu lahkawng kaw lang lata nchyang chyang lu na nrai; shi langai mi hpe n dawng n yawt nna, kaga hpe tsawra na ra ai. Shing n rai, langai mi hta manoi nna, kaga hpe n gawn n sawn di kau na ra ai. Nanhte mung, Karai Kasang hte mungkan sutgan kaw rau chyang lu na myit dai nrai. Dai rai nna, ngai nanhte hpe tsun made ga: nanhte a asak bau na matu, hpa lu sha na hte, nanhte a hkum a matu kaning rai bu hpun lu na hpe hkum tsang nga myit. Asak gaw sha hpa hta grau nga ai; hkum hkrang gaw bu hpun palawng hta grau nga ai, nrai ni? Ntsa malen u ni hpe mada yu mu: shanhte n hkai n dan ma ai, dum hta mung n mahkawng da ma ai, rai timung, sumsing lamu na nanhte a Kawa gaw, shanhte hpe lusha jaw da nga ai. Nanhte gaw shanhte hta grau nga myit dai nrai ni?

Nanhte hta na kadai rai timung, myit tsang let sumru yu ai majaw, tinang a gawng shingyan hpe dawng mi jat la lu myit ni? Dai rai nna, hpun palawng a matu hpa rai myit tsang nga myit ta? Prang na hkalaw pan ni kaning rai kaba wa ma ai hpe myit dum nga mu: dai ni gaw bungli n galaw ai, ari mung n ri ma ai, rai timung, ngai nanhte hpe tsun made ai gaw, Sawlumun pyi shi a hpung shingkang mahkra hte, dai nampan langai mi zawn n bu n hpun lu ai. 

Ai n kam ai ni e, daini e nga nna, hpawt ni wan mang hta kabai bang kau ai, nam na tsingdu hpe pyi, Karai Kasang shing rai jahpun ya yang gaw, dai hta grau nna, nanhte hpe jahpun ya na, nrai ni? Dai re ai majaw, anhte hpa sha na, hpa lu na, hpa bu hpun na i? nga nna myit tsang let hkum tsang nga mu. Tara maigan ni dai nlang hte hpe tam bu nga ma ai; nanhte mahtang dai hku n hkan ra ai; hpa majaw nga yang, dai yawng mayawng hte hpe nanhte ra bu nga ai lam, sumsing lamu na nanhte a Kawa chye nga ai. Dai rai nna, Karai Kasang a mungdan hte, shi a dinghpring ai lam hpe shawng tam nga mu; shaloi dai nlang shi nanhte hpe kahtap jaw na ra ai. Dai rai nna, hpawt ni a matu hkum myit tsang mu; hpawt ni a ru tsang ai lam, hpawt ni a matu rai u ga; daini na ru tsang ai gaw, dai ni a matu ram nga ai.

Ya hti ai gaw, Madu a Kabu Gara shiga rai nga ai.

 


Matut Mahkai Ga

Facebook