Ga san: Kata Jau Ginwang, Naba mare kaw na, Sara Joseph Jangma Htoi Wa a Ga san hta - Kashu kasha ni kanu kawa ni hpe myit masin pawt nna ta du ai, Zingri ai, dai hpang mara raw Chyoipra hkum bai hkam ai, kaning ngu ai baw rai na kun?

Ga htai: Anhte a buga hta masha ni makau grup yin, bai grau nna gaw bukda ni a sharin shaga ai hta rawng ai gaw Kanu Kawa hpe e Karai daw langai mi hku nna tsawra hkungga madat mara bau sin ra lam, kashu kasha ni kaw lit nga ai hpe matsun sharin ya ai.

Anhte a Nawku hpung hta gaw Kanu Kawa ni hpe tsawra hkungga madat mara ra ai hpe hkrak chye na loi dik ai hku tara kanu lam shi hta sharin ya ai. Tara Kanu lam shi hta na numbat mali hta rawng ai, “Na a prat galu u ga kanu kawa ni hpe hkungga lara di u. Bai masha ni hpe tsawra hkungga lara di ra ai lam hpe mung, ta du masin pawt ai nmai galaw ai hpe mung, tara kanu lam shi numbat manga hta rawng ai “na a manang wa hpe hkum sat hkum anu u.” Mahte a laika daw kaba 5 daw kaji 22 hta Madu Yesu tsun tawn ai, manang wa hpe raqa, mana ndai, pyi nmai tsun jahpoi ai. Lama dai zawn tsun jahpoi hkrup kau ai wa tara agyi a man e jeyang hkrum ging ai, bai daw kaji 25 hta matut tsun da ai, dai zawn manang wa hpe jahpoi asawng ai wa lama hkungga nawng na rai yang dai tinang jahpoi kau ai wa hpe tawngban lajin ra ai. Dai ngut ai hpang she hkungga nawng na matsun da ai.

Dai majaw kashu kasha ni gaw kanu kawa ni hpe tsawra hkungga madat mara ra ai. Ta du masin pawt hkum kajai myit hte pyi nmai shut ai. Tinang a chyinghkai kanu kawa ni hpe grau nna asak gawng kung wa ai shaloi njin n-ngut wa ai shaloi nmai kabai da ai, Nkaw nlaw nmai di ai, n-gun lagaw yawm wa magang, kashu kasha ni a makawp maga ai tsawra ai hpe ra magang rai nga ai.

Luka a laika 2: 51 hta rawng ai. Madu Yesu gaw Karai Kasang rai nga ninglen shingyim masha rai nga ai Joseph hte Maria a matsun ai npu kaw nga nna galu gaba kunghpan wa ai. Shagrit shanem ai hte madat mara ai. Ga Shaka Dingsa Jawjau laika hta rawng ai gaw loi hkrit hpa rai nga ai. Daw Kaba 20 Daw kaji 9 hta Madu Karai Kasang Israel masha ni hpe matsun ai gaw, “kadai raitim tinang a kanu kawa ni hpe matsa ai wa gaw si dam hkam la ging ai” nga ai.

Mahte a laika daw kaba 19 daw kaji 19 hta, Na nnu nwa ni hpe hkungga lara di u nga matsun da ai. Tinang a kanu kawa ni hpe tsawra hkungga madat mara na gaw yap rat na matsun sha nrai, moi de galaw lai wa sai, ya ya na prat hta mung hkran shatup nga ai, du na ra ai ahkying ten hta mung jaw taw nga na Karai a matsun sharin ai lam rai nga ai.

Kanu Kawa ni hpe ta du, masin pawt, aput angun nga ai ni, mara raw chyoipra hkum hkam ai gaw Karai Kasang hte shanhte a lapran she rai sai. Raitim galaw shut kau sai mara a matu, mara dan hpe gaw hkrak hkan galaw shatup ra ai.

Kanu Kawa ni hpe hkungga tsawra madat mara let shaman hkam la nga ga ngu, ndai hte hte htai ya lu nngai.

 

Htai ya ai – Wajau Patrick Zinwa Brang Di

                   University of Santo Tomas

                   Manila, Philippines.


Matut Mahkai Ga

Facebook