Moi shawng de shing gyim masha ni Mam ngu ai grai nchye hkai sha ai ten hta Lahkru, Laja si, Lagum si, Lamai si ni di sha nna sak hkrung nga lai wa masai, Dai ten hta hkru-nang Ningbau yan Hkru-nang shingjau ngu ai shadang la sha yan nau nga ma ai, shan gaw mahtum mahta numsawn ga de sa sa rai ma ai. Shan nau hpe shing gyim masha ni gaw mahtum mahta ga de mam sa hpyi shangun dat ai shaloi mahtum mahta ni gaw mam kawp nlawm ai n-gu hte hpyi nkap ai Wulai hpe jaw dat ai, dai n-gu hte Wulai hpe majoi shingra yi hkyen nna hkai sha ma ai, wulai hpe gaw yi shing nawm hkan hkai da ai, hkai da ai n-gu tum hpe lai wa lai sa masha ni maret di sha sha di ma ai.

Ubyit, Utsa, Uhkring, Hkai ke, Uhka, Wa du, Wa tsa ni mung sa di sha sha re ai, dai ten kaw nna dai ni du hkra U-byit, U-tsa, U hkring, U-hka hte yu ni gaw n-gu tum sha man mat ai mam kawp hpe shawng, hkraw kau nna she n- gu tum hpe sha chye mat ai re nga nna chye lu ai.

Wulai ni hpe mung kawp hte hpyi nkap ai re majaw, Wadu Watsa ni ashep sha ya ai, dai ten Wadu, Watsa, ubyit, utsa, uhkring, hkaike, uhka ni kam mara majoi mi sha shatsang ya ya di ai, n-gu tum ni hte wulai ni gaw nli htum ma mat wa magang sai majaw hkam sharang n-lu wa masai, dai ten hta hkru du yan la mung, sa du hkawm hkawm rai ma ai, dai yan la gaw nan hte kadai a n-gu tum rai myit ta ngu san yu yang, anhte gaw shinggyim masha ni hte hkrunang ningbau yan, hkrunang shingjau yan a n-gu tum rai ga ai nga nna tsun ma ai.

N-gu tum ni mung, nan kadai rai myit ta ngu san mu yang, langai mi tsun ai gaw ngai gaw, sut ring, sut chying rai nngai, bai langai mi tsun ai gaw Ngai gaw sut su hpung, sut htung rai nngai, ngu htan wu ai, dai hkru du yan la gaw nanhte hpe ubyit, utsa, uhkring, uhka , hkai ke ni hte nam na wadu, watsa ni mung sha, nhprang masha ni mung maret di sha, shing gyim masha ni mung sha, grai jam jau nga yak myit dai, nanhte hpe an makoi garum made ga ngu tsun nhtawm, hkru du yan la gaw shan a n-gup lamu de mada masu let n-gu tum ni hpe maret sha bang bang di mu ai, dai lam hpe n-gu tum ni chye mat ai hte myit htum mat nna mahtum mahta numsawn ga de hpawng mat wa masai.

N-gu tum ni hte wu lai ni mahtum mahta numsawn ga de bai nhtang hprawng mat wa ma yang shing gyim masha ni gaw hku hku hpang gara kaw si hkrum nna grai nga yak jam jau wa ma ai, nam na wadu, watsa, ubyit, utsa, uhkring, uhka, hkaike, hte yu ni mung n-gu tum nnga wa ai majaw kawsi hpang gara let ruyak jam jau hkrum hkra wa ma ai, Dai hpang N-gu tum ni gaw mahtum mahta numsawn ga de bai nhtang hprawng lung wa ma yang, hkrun lam e nhkring ai sha kalang lata mahtum mahta numsawn ga de du pru wa ai n-gu hpe nat mam ngu dai ni du hkra shamying la ma ai, shagawng bum lang de hprawng makoi nna lawt pru wa ai n-gu tum hpe dai ten kaw nna ya ten du hkra bum lang mam ngu tsun shamying la ma ai, Shalung hpun ndung de makoi nna lawt pru wa ai n-gu tum hpe mung dai ni du hkra shalung mam ngu tsun shamying la ma ai, Ri hpun kaw makoi nna lawt pru wa ai n-gu tum hpe Ri kawp mam ngu, tsun shamying la ma ai, sum lang hpun ndung de hprawng nna lawt pru wa ai n-gu tum hpe gaw sum lang Nneng mam ngu ( or) Nbaw mam ngu tsun shamying ma ai, zai bru jang de makoi nna lawt pru wa ai mam hpe kum tsai mam ngu shamying la ma ai. Kawa kahtan ni hta makoi nna lawt pru wa ai n-gu tum hpe kahtan mam ngu dai ni du hkra shing teng amying grin nga sai rai nga ai.

Nu Wa ni, Langa Nga kawng hkan matep makoi nna lawt pru wa ai n-gu tum hpe gaw, Langa ka nhkyeng mam ngu tsun shamying la ai hte shing teng amying grin wa ai nga ai, Hpung nawn, Hpung yang shagu tu nga ma ai majaw nawng na mam ngu tsun shamying la ma ai, dai hpe ja li mam ngu tsun shamying ai, mam amyo law law nga ai hta ndai mam amyo ni hpe labau shang hku nna joiwa dum sa ni tsun hkai shajang ma ai. Bai n-gun tum hte Wulai ni mahtum mahta num sawn de bai nhtang hprawng lung wa ma yang, mahtum mahta ni gaw hpa rai hprawng lung wa ai lam hpe san yu mu ai, Wulai hte n-gu ni htai ai gaw shing gyim masha ni anhte hpe shat di nna mung sha, shat mai shatai nna mung sha re hta n-ga, Nam na Wadu, Watsa, yu, U ni mung majoi maret di sha, lam e lai hkawm ai nhprang masha ni mung majoi mi maret di sha re majaw ndang hkam wa ai hte nli mung htum mat wa na zawn re majaw hprawng lung wa ga ai nga nna tsun wa ma ai.

N-gu tum hte Wu lai ni mahtum mahta numsawn de bai nhtang hprawng mat ai majaw shinggyim masha ni, grai yak jam jau hku hku kawsi hpang gara hkrum wa nna moi na hte maren lahkru, laja si, lagum, lamai si di sha let asak hkrung nga ra sai da, dai shaloi shinggyim masha ni hte du sat du myeng ni gaw n-gu ni hte Wulai ni hpe lung woi la na jahkrum bawng ban ma yang du sat ni kaw na kaji dik htum Ting hkring la gaw ngai lung woi la na nga lit hkam la nhtawm mahtum mahta Num sawn ga de lung sai, du ai hte shing gyim masha ni hte du sat du myeng ni kawsi hpang gara hkrum nna si htum magang sai ngu mu ai, n-gu ni gaw dai rai yang anhte hpe shat mai a matu hte shat a matu gade wa garum lu na kun? Ngu san ma ai, shaloi ting hkring la gaw laning mi hta ngai sha marai 3,3, garum lu na re ngu u ai, N-gu ni gaw dai hte sha gaw kaning ndi na re anhte hpe shat mung shatai shat mai mung shatai du sat du myeng ni mung majoi di sha lai wa lai sa nhprang masha ni mung majoi maret di sha re ai majaw, ndang hkam lu ai nhkan yu wa lu ga ai ngu tsun mu ai, dai majaw ting hkring la gaw n-gu tum ni hte wu lai ni hpe nlu woi yu la rai nna shi hkrai sha ding hta ga de bai nhtang hkrat wa sai nga nna chye la lu nga ai.

Ya, Mahtum mahta numsawn ga de hprawng lung mat ai, N-gu tum ni hte wu lai ni hpe lung woi la na matu shakut ai mabyin labau lam bai madat yu ga.

Shing gyim masha ni hte dusat du myeng ni gaw lani hte lani grau she kawsi hpang gara hkrum hkra wa ma yang, katsu chyahkan, hte Nga ni gaw n-gu ni hte Wulai ni hpe nwa woi la lu yang nmai na re, anhte bai wa woi yu na, nga nna mahtum mahta num sawn de Nga loi, Nga hpaw, Gum ra ni hte du lung wa ma ai.

N-gu ni hte wu lai ni hpe, ding hta ga de she yu wa saga, shing gyim masha ni hte dusat du myeng ni kawsi hpang gara hkrum nna, Htum wa magang nga ma ai, she yu wa saga ngu tsun mu ai. Shaloi n-gu ni mung dai rai yang shat mai a matu kade wa garum lu na Ta? ngu bai san ma ai. Dai shaloi katsu chyahkan, Nga ni gaw hka shi, hka wam hka raw shagu, hka nu hka gai Hpung naw, hpung yang shagu, anhte hkrai hpring chyat rai na ga ai, dai majaw, shat mai a matu tsang n-ra na re ngu mahtai jaw dat manu ai. Dai hta n- ga, ten ladaw ahkying du wa jang Nga di ni gaw, hkra maga na garep de sen 3, pai maga na garep de sen 3 rai, shangai na ga ai. Dai majaw shat mai a matu, hpa mung myit hkum tsang sa, anhte yawng jawm garum na ga ai, she yu wa saga ngu tsun mu ai. N-gu ni gaw katsu chyahkan, Nga ni a ga na ai hte n-gun lu nna, ding hta ga de hkan yu wa na myit hkrum masai rai nga ai.

Nu Wa ni, N-gu ni gaw katsu chyahkan, Nga ni a ga na ai hte n-gun lu nna, ding hta ga de hkan yu wa na myit hkrum masai hte maren yu wa masai. Shaloi N-gu ni hte Wulai ni hpe mahtum mahta ni bai tsun ai gaw ya nanhte masha shajing nga manu, shawng na zawn kam mara rai nna N-di sha lu u-ga matu, n-gu hta mung kawp shakap dat ya na re, Wu lai ni hpe mung Tsap, Wadu watsa ni majoi ashep sha ai lam kaw na lawt lu na matu, kawp hte hpyi shakap dat ya na, ngu tsun let n-gu ni hpe mung kawp shakap ya, Wulai ni hpe mung kawp hte hpyi shakap dat ya rai nna N-gu hte wu lai ni hpe garum dat ya ai sha n-ga, n-gu ni hpe mung ding hta ga de bai yu wa ai ten hta n-gu ni hpe makawp garum na matu, kaga nai mam, hkai nmai ni hpe mung graum dat ya ma ai, n-gu ni hpe makawp shakap dat ya ai majaw n-gu n-ngu ai sha mam ngu shamying galai ya mu ai.

Mam hpe makawp maga garum na matu shing nawm de hkai ai baw wa sani bau hte makawp ya na re, ngu tsun mu ai, dai ten kaw nna dai ni du hkra chyurum jing hpaw w,p myo sha ni, mam hpe makawp maga ai hku nna yi shingnawm grup grup wa sani bau hkai chye nga ga ai, bai yi yang hkan hkai mai ai baw shagyi, ya gyi, la tsan, wa langu nai ding nai wang, kahkum kum gyin, lasi shapre, majap shaba ni, n’gawng hkai nu, nhkrun nai amyo myo, naw gyawn, hka tan, naw kyu, naw yang si hte shanam shing lim shing tawn pan, shaban amyo hkum hkra mam ni hpe makawp maga na matu yaw shada nna mahtu mahta ni bai jaw dat mu ai.

Nam na wa du watsa ni hpe makawp maga na matu Nam de tu ai baw Ning nam, Nai yu, Nai n-byeng, Nai ning Un, Nai sum lang myo hkum hkra hpe mung mahtum mahta ni bai kahtap jaw dat ma ai, dai majaw n-gu hte wu lai ni hpe wa woi la ai katsu chyahkan ni hte Nga ni gaw grai kabu ai hte Gum ra, Nga loi, Nga hpaw ni hte htaw nna, Nga loi, Nga hpaw ni hte rau grai shakawng let dinghta ga de bai yu wa ma ai, mare de nshang ai sha, dum tawk lam hku yu wa na tsun ma yang Nga loi, Nga hpaw ni hka lu mayu ma ai majaw shing nyen mare hku lai hkrat wa ma ai du sat yam Nga ni dai ten kaw nna, hka lu chye ma ai lam chye lu ai, dai shingnyen mare na slg. wa gaw, shan hte nta makau na hka lu ai Ngaloi Nga hpaw ni ladi hpu hpu nga ai nsen hte, Gum Ra ni buk bak ai nsen na dat ai hte, nanhte N-gu ni hte wu lai ni hpe wa woi la ai gara hku rai sata? ngu san yu yang, n-gu hte wu lai hta jan nna kaga hkai nmai ni mung lu la ga ai ngu tsun dan ma ai, dai rai yang kaning nga shaman dat ma ta? Ngu bai san mu ai, Man hpun gaw Kum pyi Kum ba nhpang daram hpawng, Magwi hput ba daram jung, mam nsi gaw gum ra mai tsan daram Bung, ja hku yi hkyen sha nra ai nga nna shaman ya dat ma ai ngu tsun mu ai, shing nyen slg. wa tsun ai gaw dai gaw nau wa law na re sha mung n-mu na re nga ai da.

Mam hpun gaw Nye a magyi daram kaba nna, Mam si gaw nye a mai tsan daram kaba bung yang mai ngu nna mahtum mahta ni a shamn ga hpe hkap jahten kau U ai, dai ten kaw nna shing nyen slg. wa e mahtum mahta ni a shaman ga hkap jahten kau ya ai majaw mam hpun hte mam si ni kaji ai re nga nna dai ni du hkra chyurum jing hpaw myo sha ni kam let lik labau hkai tsun ma ai lam chye lu ai, Mi kaw nna shing nyen mare nshang ai yu hkrat wa na matu Ngaloi hte Ngahpaw ni hkraw ai rai yang gaw mahtum mahta ni shaman ya dat ai ga hpe shing nyen slg. wa jahten kau na nre, dai majaw masha langai tsun ai gaw hka, masha langai tsun ai gaw sha ngu ai jing hpaw ga malai dai shani kaw nna nga wa sai, bai nna bawng ban jahkrup da sai mungga ni hpe bai htai lai tsun shaga ai masha wa hpe shingnyen a ga jahten nga nna jing hpaw ga malai mung tsun chye ga ai, Chyurum Jing hpaw myo sha ni yawng gaw moi na matsun lik labau gawn nna ya du hkra mam minla shaga ai lam galaw chye ga ai gaw, Htoi ra yang kaw kanoi Noitsang ni jun da, shadung kabaw ni matep makai bang da, tsa chyaru bang ai kawk ni tawn da, moi shawng de n-gu hpe Ubyit U tsa ni, U hkring, hkai ke, U hka, Yu wa du wa tsa ni mung sha lai wa lasai nhprang masha ni mung maret di sha re majaw hkrit kajang hpawng bra mat ai mam minla ni hpe bai wa marit dusat ni hpe mung kanoi noi tsang hte hkam lu kau sai, hkrit nra sai ndai kanoi lahpaw hte gap sat kau sai ngu matan let, mam dan ngut ai hpang Mam dum de nawm, mam ka de shawm, dinghku de hkyawm, bai wa marit singnu mam she lai, shing gawn mam she tai marit nga nna n-baw n-neng tsa chyaru ni hte hpap la nna nta de gun wa ma ai, dum nta du wa ai hte yi de sa lawm ai ni hte dum nta masha ni hte gam garan sha ma ai.

Tsawra ai nu wa hpu nau ni ndai gaw moi prat kaw nna, dai ni du hkra jing hpaw amyo sha ni tsun hkai hkrat wa ai hte, hkan galaw nga ai mam hkai sha ai, npawt nhpang labau lam rai nga ai lam Duwa Bawm Wang Ja Yaw tang madun da ai hpe matut gam garan ya dat lu n’ngai rai.

 

Ka Lajang ai –   Mama Rose Angeline Maran Nang Doi

                          RVA – Jinghpaw Nsen Shapoi Dap

                          Manila, Philippines

 

 


Matut Mahkai Ga

Facebook