Ya ndai Nov 19, laban shani hpe ‘World Day of the Poor’ Matsan masha ni a mungkan masat nhtoi ngu nna masat galaw na re lam Vatican kaw nna ndau shana dat nga ai. The Pontifical Council for New Evangelization ngu ai sasana shachyam shabra lam hte seng ai nawku hpung ginjaw magam dat kaw nna lai wa sai bat lahakwng ya shani lahta na zawn ndau shapraw da tai rai nga ai.

Matsan masha ni a mungkan nhtoi ngu nna masat galaw na rai nga ai, ndai du wa na laban missa hkung hpe San Peter nawku htingnu kaba hta Wa Sarabyin Francis woi awn nawng ya na rai nna, dai missa hkungga hta, Italy, France, Spain, Brussels, Luxembourg hte Poland mungdan ni hkan na matsan mayan masha ni, yak hkak jam jau hkrum nga ai masha ni, shanhte hpe ap nawng garum ya nga ai ni yawng marai hkying 4 daram sa du shang lawm na re nga ai.

Missa hkungga nawng ya ngut ai hpang sa du nga ai matsan mayan masha ni ni marai 1,500 daram hpe Pawlu VI gawknu kaba hta shani sha malut masha lang jaw na rai nga ai hte, ngam nga ai 2,500 daram hpe gaw Vatican grup yin na Kahtawlik dakkasu jawng, jau tai jawng ni hte, yu gawn lajang ginra nta ni hkan malu masha lajang jaw na re, bai shani ka-ang malu masha lajang jaw nga ai aten, Vatican shim lam shangwi shapyaw hpung hte ma kaji shangwi shapyaw hpung ni kaw nna lit la shangwi shapyaw ya ai lam ni mung galaw na re, ng anna Vatican radio kaw nna ndau shana dat nga ai.

Source: Vatican Radio

Matut Mahkai Ga

Facebook