San pra ai masha dang da ai lam hte seng ai matsun nnan hpe Wa Sarabyin Francis kaw nna lai wa sai bat lahkawng ya shani ndau shapraw dat nga ai.

Ndai matsun laika hpe Latin ga hku Maiorem hac dilectionem nga nna ga baw shatu da nga ai. Yawhan a kabu gara ai shiga 15:13 hta na “Jinghku wa a matu tinang a asak nawng kau hkra tsawra ai myit hta, grau kaba ai tsawra myit gaw kadai hta mung nrawng nga ai” nga ai ja chyum mungga daw hta na la da ai ga baw rai nga ai.

Ya ndau shapraw dat ai matsun laika hta san pra ai masha dang da hkrum na matu dai masha wa hta nga ra ai kum la amyu baw hpan 5 hpe matsun jahkrat dat nga ai.  dai ni gaw;

  • Langai ngai shadut shagwi ai lam nnga ai sha tsawra myit kaba hte tinang a asak aprat hpe sak jaw ai, tsawra myit a majaw si hkam ra ai lam hpe gwi gwi hkap la ai
  • Tsawra matsan dum ai mai kaja ai magam bungli galaw ai lam a majaw asak dan hkrum ai
  • Mai kaja ai hkristian arawn alai kaja ni hte sak hkrung lai wa ai zawn si ai aten du hkra dai mai kaja ai hkritian arawn alai ni hpe matut nna manoi manat nga ai
  • Si ai hpang aten du hkra shi a chyoi pra san seng ai lam hte seng nna mying kaja dan hkung nga ai
  • Akyu hpyi htinglu ya na matu dai masha wa kaw akyu hpyi ai a marang e lamik kum la lama ma dan dawng pru ai

San pra ai masha dang da hkrum na masha wa hta ya lahta de tsun lai wa sai kum la 5 hte mu mada ra ai, nga nna Wa Sarabyin a matsun nnan hta matsun dat nga ai lam Vatican radio kaw nna shana dat nga ai.

Source: Vatican Radio


Matut Mahkai Ga

Facebook