Ya shapoi nga ai lamang

 
 

Matut Mahkai Ga

Facebook

Anhte a Website de shang du ai majaw chyeju kaba sai”


Anhte a RVA Jinghpaw Nsen Shadoi Dap hte seng nna, shiga madat ni a ningmu lam ni hpe mu chye lu na matu, sawk sagawn ai lam hta shang lawm ya na matu lajin ga ai.

2016 ning December shata htum hkra laman, ndai sawk sagawn ai lam hta shang lawm ya ai shiga madat ni yawng hpe “2017 Ning RVA Shata Hti Laika” langai hpra kumhpa shalai ya na ga ai.

Mai ai